do, 01-11-2018, 08:00
Nieuws

PZC: Zeeland vraagt Den Haag 90 miljoen voor versterking economie

Zeeland vraagt 90 miljoen euro van het Rijk om de economie in de provincie te versterken. Dat staat in een voorstel dat woensdag is overhandigd aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, meldt de PZC.

Investeringsprogramma

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' heeft het kabinet 900 miljoen euro gereserveerd voor kansen en knelpunten in de regio. Als een van de weinige provincies wordt Zeeland daarbij nadrukkelijk genoemd. Er is geld nodig om het vestigingsklimaat en de leefbaarheid te verbeteren. Omdat de provincie en de gemeenten Middelburg en Vlissingen krap bij kas zitten, moet het Rijk een handje toesteken.

Zeeland in stroomversnelling

In een voorstel van Zeeland heeft het dagelijks provinciebestuur op een rijtje gezet wat er moet gebeuren. Daarbij wordt voortgeborduurd op 'Zeeland in stroomversnelling', het rapport waarin oud-premier Jan Peter Balkenende heeft beschreven hoe de Zeeuwse economie kan worden versterkt. 

Het vorige kabinet heeft daar vorig jaar al 25 miljoen euro in gestoken. Voorwaarde was toen wel dat de regio een vergelijkbaar bedrag op tafel zou leggen. Dat gaat nu niet lukken, waarschuwt het provinciebestuur: 'In zaken zoals het vestigingsbeleid ligt voor de hand dat overheden daarin investeren. De mogelijkheden voor de Zeeuwse overheden zijn echter beperkt.'

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

In de voorgestelde afspraak zijn 'drie pijlers voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat' geformuleerd. Door nauwere samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstituten en bedrijven moeten kennis en innovatie in Zeeland worden gestimuleerd. Het gaat dan om thema's die passen bij de aard en het karakter van de provincie, dus onder meer water, bèta studies en groen onderwijs.  De tweede pijler is verbetering van de leefbaarheid, zodat mensen en bedrijven zich in Zeeland willen vestigen. De derde pijler is het voorzieningenniveau van de bedrijven. Oudere en energie-intensieve bedrijven moeten duurzamer worden.

De gevraagde 90 miljoen is níet bedoeld om het probleem van de verliesgevende kerncentrale in Borssele op te lossen. Dat is een 'nationaal vraagstuk', benadrukt het provinciebestuur.

Concrete afspraken

De afgelopen weken is al intensief overlegd over de Haagse bijdrage aan de Zeeuwse economie. Er is nog geen overeenstemming over het bedrag van 90 miljoen euro. Het aan Schouten overhandigde rapport is een 'voorstel'. Nadat er helderheid is verkregen over 'het indicatief beschikbare bedrag', schrijft het provinciebestuur, kunnen de betrokken partijen uit de regio samen met het Rijk concrete afspraken gaan maken op projectniveau. Hoewel Zeeland zelf niet veel kan bijdragen aan het nieuwe investeringsprogramma, mag wel co-financiering worden verwacht van bedrijven en vanuit Brussel.

 

bron: PZC